Juhana Marttinen Architects / Projects / Hudiksvall Swimming hall / Description

 

Badhuset i Hudiksvall

Den nya simhallen är centrum för en ny havsnära stadsdel och är en trivsam mötesplats för alla invånare
i Hudiksvall. Simhallen knuter samman bostadsområdet, hamnen, staden samt ett framtida
allaktivitetshus och bildar samtidigt en ändpunkt för kajen. Utgångspunkten för byggnadens arkitektur
har varit att skapa en rationell byggnad med tydliga funktioner, men också en byggnad är intressant
både för besökaren och för den som betraktar byggnaden utifrån.

Byggnadens förhållande till omgivningen

Byggnaden är placerad vid Kattvikskajens hörn intill vattnet och på platsen varifrån man har man har bäst utsikt
mot havet och staden. Tillsammans med allaktivitetshuset bildar simhallen en L-formad byggnadskropp i vars
hörn det finns en galleria som förenar husen. I andra byggnadsskedet fungerar simhallens entrehall som en
galleria för båda delarna. Med hjälp av detta arrangemang kan samma personal ta hand om funktionerna i båda
byggnaderna. Byggnadskroppen skyddar gårdsplanen från nordliga vindar, vilket get gården ett trevligt
mikroklimat. Årstidstorget framför simhallen är en viktig del av helheten. Den elliptiska havsvattenbassängens
trappor är en naturlig sittplats för solbadare och fungerar som även som läktare då bassängen töms för att
användas som scen för teater- och musikframträdanden. Under vinterhalvåret kan utomhusbassängens botten
frysas ned och fungerar då som isbana. Från båthamnen har man en direkt förbindelse till gallerian och även
tillgång till restaurangterrassen direkt från bryggan. Simhallens golvnivå är nära marknivån på utsidan för att en
naturlig förbindelse mellan ut- och insidan skall kunna bevaras.

Simhallens utrymmen

Då man är i entrehallen har man omklädningsrummen direkt till höger och restaurangen, relaxavdelningen samt
andra våningens friskvårdsavdelning rakt fram. I omklädningsrummen finns det utrymmen för barnfamiljer och
funktionsförhindrade. Från omklädningsutrymmena går man via duschen till simbassängerna. Toaletterna är
placerade så att badaren hamnar att gå via duschutrymmet förrän han når bassängen. Simövervakarens
utrymme är placerat bredvid barnbassängen. Undervisningsbassängen är avskiljd från nedkomstplatsen för
Magic Eye med hjälp av en låg mur.
Från simbassängerna har man direkt synkontakt till havet. Relaxavdelningen är i byggnadens lugna nordöstra
hörn. I relaxavdelningen finns en bar och köket kan betjäna både relaxavdelningen och restaurangen. Från
relaxavdelningen kan man smidigt förflytta sig till uteterrassen eller till restaurangen. Föräldrar kan vänta på sina
barn uppe på restaurangens balkong, varifrån man har en god överblick över simbassängerna.
Friskvårdsavdelningen är i sin helhet i byggnadens andra våning.

Magic Eye

Magic Eye vattenrutschbanan är placerad helt och hållet inomhus och det är möjligt att serva rutschbanan
inifrån. Ifall funktionshindrade skall ha möjlighet att använda Magic Eye är det möjligt att bygga en hiss höger om
nedkomstplatsen ”Aqua Catchen” i restaurangens nedre hörn.

Havsvattenbassäng, skridskoplan och scen

Från havsvattenbassängen har man en direkt förbindelse till omklädningsrummen. Ifall man önskar är det möjligt
att med hjälp av t.ex. RFID armband kontrollera att endast de som betalat inträdesavgiften kommer in till
simhallen. Samma armband kan fungera som nyckel för klädskåpen. Då man tömmer vattnet ur
havsvattenbassängen är det möjligt att använda bassängen som scen. Under vintern kan man bygga ett
underlag för en isbana på bassängens botten. På detta sätt kan man ha aktivitet på utsidan av simhallen året
om. Simhallens utrustning kan också användas för att frysa ned banan.

Utsiktsplattform

Genom Magic Eye går en utomhustrappa upp till utsiktsplattformen på simhallens tak. Det är möjligt att hålla
tornet öppet även under de tider då simhallen är stängd.

I första byggnadsskedet är parkeringen huvudsakligen belägen alldeles intill simhallen på platsen där ett
eventuellt framtida allaktivitetshus kommer att byggas. Parkerkingsplatserna för funktionshindrade är placerade
vid nedre ändan av rampen som leder upp till entren. När allaktivitetshuset är byggt kommer parkeringsfältet,
med parkering i fyra rader, att vara placerad vid ändan av tillbyggnaden.

Trafik till byggnaden

Framför entrén finns en vändplats för bilar som lämnar simhallsbesökare vid huvudingången. I första
byggnadsskedet är serviceentrén placerad bakom parkeringsfältet på byggnadens norra sida. Avfallsutrymmet
hittas vid byggnadens norra ända. Det är möjligt att nå avfallsrummet även inre vägen via utrymmet för Magic
Eye.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Alla delar av byggnaden kan nås av människor med funktionshinder. Ramparrangemangen på utsidan av
byggnaden garanterar en god tillgänglighet även för rullstolsburna personer.

Energi


Simhallens volym har minimerats med hjälp av att begränsa en del av byggnadens höjd till en våning. De långa
taköverhängena fungerar sommartid som passivt solskydd. Närheten till havet gör det möjligt att använda
värmepumpar som använder havsvatten som värmekälla. På den del av taket som sluttar mot söder finns
solfångare med vars hjälp värmeenergi lagras i en vätsketank som kan placeras antingen under simhallen eller
alternativt bredvid simhallen på havsbottnet. Med denna anordning är det möjligt att lagra mycket värmeenergi
under sommaren förutsatt att värmebehållaren är tillräckligt stor. Trappan som finns i mitten av Magic Eye kan
användas som hjälp för att åstadkomma naturlig ventilation. Förlustenergin tas tillvara både från
ventilationsfrånluften och avloppsvattnet. Byggnadens betongkonstruktioner lagrar värmeenergi och dämpar
således temperaturväxlingar.

Simhallens inneklimat

Simhallen är indelad i tre klimatzoner; torra utrymmen, omklädningsrum och bassängutrymmen. Dessa områden
avskiljs med hjälp av automatiska skjutdörrar, med vilka man hindrar luften från att strömma i fel riktning.
Luftrycket minskar då man går mot bassängdelen vilket får luften att strömma från de torra utrymmena mot
fuktigare utrymmen och inte tvärtom. Utluften leds ut från bassängdelen varifån den leds till lufttorkare och
ventilationsfrånluften vidare till en värmepump.

Tekniska utrymmen

Vattenreningsmaskiner och tekniska utrymmen är huvudsakligen belägna i våning -1 på nivån +1,5.

Konstruktion

Byggnadssystemet grundar sig på massiva betongkonstruktioner med stålfackverk i taket. Användningen av
denna typ av konstruktion är motiverat inte endast på grund av byggnadens fuktighetsförhållanden, utan även
för att uppnå målen beträffande passiv energi.

Ytmaterial

En fasad i puts mot nord och öster sveper som en mur kring halva byggnaden. Fasaden mot årstidstorget
domineras av stora glasytor. Takets ytmaterial är falsad plåt.